VOP Sarana Pharm

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - Sarana Pharm, s.r.o.


Logo SaranaPharm

 

 

 

 

1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup v internetovom obchode Sarana Pharm - SHOP. Internetový obchod prevádzkuje Sarana Pharm s.r.o., podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho / prevádzkovateľ / a kupujúceho / zákazník /. Ceny sú platné len na tomto e-shope. Ponuka e-shopu platí iba pre krajiny EÚ, Spojené štáty americké a krajiny Východnej Európy.


2. Kedy a ako dostanem tovar ?

Po potvrdení objednávky emailom je objednávka platná a zaevidovaná. Tovar objednávame každý deň v týždni. Objednaný tovar obdržíme od výrobcu a vyexpedujeme k Vám, k zákazníkovi. Pokiaľ nebudeme schopní objednávku zaistiť v primeranom termíne z dôvodu neskorého dodania tovaru zo skladu, budeme Vás kontaktovať, maximálna lehota dodania u produktov, ktorých výrobcom je priamo Sarana Pharm, s.r.o. alebo ktorými disponujeme v skladových zásobách,  nepresiahne 21 dní. V prípade špecifickej výroby produktu môže lehota dodania byť predĺžená na 3 - 4 týždne. V prípade, že by sa lehota dodania objednaného tovaru / produktu mala predĺžiť na viac, ako 4 týždne, je kupujúci upozornený i s právom možnosti stornovania nákupu!

3. Doprava

Pre tuzemské doručenie používame Slovenskú poštu, a.s., v prípade požiadavky zákazníka je možné doručiť zásielku aj kuriérskou službou, v prípade objednávky do zahraničia vužívame medzinárodne kuriérske služby ako UPS, či Fedex a iné. Poštovné a balné pri objednávke na dobierku je 3.33 € / bez DPH / pri objednávke nad 100 € bez DPH je poštovné zdarma. Poštovné a balné pri objednávke a následné zaslanie kuriérskou službou je 3,50 € / bez DPH /. Pri medzinárodných obchodoch sa ceny kuriérskej služby stanovujú individuálne, podľa platných cenníkov služieb kuriérskych spoločností. Tovar je možné po telefonickej dohode vyzdvihnúť aj osobne v priestoroch našej prevádzky v Nitre, pokiaľ sa jedná o tuzemskú objednávku.

4. Objednanie a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky poslané prostredníctvom internetového obchodu Sarana sú záväzné. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane podmienok reklamácie a že s nimi súhlasí.
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť v momente prevzatia tovaru kupujúcim.
3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.
6. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu Sarana Pharm - SHOP, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
7. Prehlasujeme, že všetok tovar ponúkaný v rámci internetového obchodu pochádza zo skladov oficiálnych výrobcov.
8. Ceny uvedené v cenníku a na e-shope sú konečné. 
Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné, alebo vzbudzujú pochybnosti o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy / vrátenie tovaru /

Kupujúci má právo v súlade s § 344 a následne Obchodného zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
1. obdržaný tovar zašlete späť na adresu: Sarana Pharm s.r.o., Rulandská ul. 5, 949 01 Nitra, Slovenská Republika,
2. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
3. tovar musí byť nepoškodený bez známok užívania alebo opotrebovania,
4. tovar musí byť kompletný /vrátane príslušenstva, záručného listu atď./
5. s kópiou faktúry
6. s krátkym popisom, že odstupujete od zmluvy /číslo faktúry/+ dátum, vlastnoručný podpis a číslo účtu, na ktorý Vám máme poslať späť peniaze.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 5 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak odporujúceho vyššie uvedeným podmienkam sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.
Kupujúci je povinný uhradiť všetky expedičné náklady.
Pri vrátení tovaru z dôvodu nesprávne zvolenej veľkosti obuvi účtujeme za opätovné zaslanie a vybavenie novej objednávky správnej veľkosti obuvi manipulačný poplatok + poštovné a balné v celkovej hodnote 10 €

6. Reklamácie

1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s podmienkami reklamácií a právnym systémom platným v Slovenskej republike.
2. Tovar možno reklamovať podľa podmienok reklamácií na adrese obchod@sarana.sk alebo na e-shop@sarana.sk
3. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru, ho bez zbytočného odkladu prehliadnuť a o prípadných zistených vadách okamžite informovať predávajúceho.
4. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci podať písomnou formou na obchod@sarana.sk. Popíše o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú.
5. K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého závady sú reklamované.
6. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do piatich dní, od obdržania reklamácie, o spôsobe jej vybavenia.
7. Ďalej je nutné, aby kupujúci, v prípade že predávajúcemu zasiela vadný tovar na reklamáciu, ho zaslal kompletný, tak ako ho prevzal od predávajúceho, teda v originálnom obale, alebo obale zodpovedajúcej kvality vrátane všetkých súčastí dodávky. Dopravca neručí za nesprávne zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku pri tovare poškodenom pri preprave, aj keď sa závada prejavila pred transportom. Reklamácia vád, spôsobených prepravou tovaru v nedostatočnom obale, nebude braná do úvahy. 
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Reklamovaný tovar nám v žiadnom prípade neposielajte na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prevzatý a predlžujete tým dobu vybavenia reklamácie.

7. Záručné podmienky

Vážený spotrebiteľ, na zakúpený tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. So zakúpeným tovarom dostanete aj záručný list, ktorý Vás informuje o podmienkach záruky. Tento záručný list starostlivo uchovajte a v prípade reklamácie ho zašlite súčasne s dokladom o zakúpení. Súčasťou záručného listu je aj doklad o kúpe, či už FA, alebo blok z registračnej pokladnice.
Súčasťou záručného listu je aj návod na ošetrovanie produktov. Upozorňujeme, že pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru z hľadiska nedodržania zásad a účelového použitia produktu alebo v dôsledku zanedbanej údržby podľa návodu na údržbu, nebude braný ohľad na prípadné reklamácie.
Reklamačný poriadok rozlišuje závady dvojakého druhu:
- odstraniteľné vady: po posúdení závady a uznania oprávnenosti reklamácie Vám bude tovar bezplatne opravený a vrátený.
- neodstraniteľné vady: po posúdení závady a uznania oprávnenosti reklamácie Vám bude v prípade zistenia, že vadu nemožno ani opravou odstrániť, navrhnutá výmena za nový produkt / tovar, alebo vrátenie kúpnej ceny tovaru.
Posúdenie oprávnenosti reklamácie a jej vybavenie prebieha do 30 dní od prevzatia tovaru predávajúcim.

8. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky
ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru uvedenou v katalógu internetového obchodu Sarana, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté ináč. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
3. Storno objednávky môže zákazník bez súhlasu predajcu previesť maximálne do 24 hodín od objednania, alebo potom, ak je dodávateľom prekročená písomne potvrdená dodacia lehota. V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predajcom.
4. Účastníci sa výslovne v zmysle Obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami vyslovene stanovené ináč, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom.

Team Sarana Pharm, s.r.o. v Nitre, 17. januára 2014